Merja Partio-Uitti

IBD-hoitaja – Sinua varten

09.02.2018

Suomessa itsenäistä hoitajavastaanottotoimintaa harjoittaneita IBD-hoitajia on ollut noin kymmenen vuoden ajan eri sairaaloissa ympäri maan. Nämä hoitajat ovat taustaltaan kokeneita sairaanhoitajia, jotka ovat täydentäneet koulutustaan ammattikorkeakoulussa IBD-asiantuntijasairaanhoitajiksi. Vahva tietopohja vaatii myös jatkuvaa tietojen päivittämistä ja kouluttautumista nopeasti muuttuvassa terveydenhuollon kentässä. Jatkuvasti kasvava potilasmäärä ja kehittyvä lääkehoito ovat luoneet tarvetta etenkin vastasairastuneiden IBD-potilaiden neuvonnalle ja erilaisten lääkehoitojen aloituksen yhteydessä tapahtuvalle hoitajan antamalle ohjaukselle. Myös tehtävänsiirtoja lääkäreiltä hoitajille on suoritettu. Näistä esimerkkinä on ennen lääkeinfuusioita otettavien turvaverikokeiden tarkistus, joka nykyisin lähes kaikkialla kuuluu hoitajien tehtäviin.

IBD-potilaiden hoidon saatavuuden, jatkuvuuden ja turvallisuuden kannalta on erityisen tärkeää, että IBD-potilaita hoitavilla klinikoilla on IBD-hoitaja, joka toimii potilaiden yhteyshenkilönä. Potilaiden yhteydenotto IBD-hoitajaan onnistuu yleensä puhelimitse, tekstiviestein tai sähköpostitse. Hoitajan kautta asiat järjestyvät joutuisasti ja tarvittaessa potilas pääsee nopeasti puhelinkontaktiin lääkärin kanssa tai vastaanotollekin. IBD-hoitajalle voi myös varata ajan, jos tuntee tarvetta tulla keskustelemaan jostain sairauteen liittyvästä asiasta. Uusille potilaille ja lääkityksiä aloittaville tai vaihtaville potilaille järjestetäänkin hoitajan ohjausvastaanottoaika aina yleensä lääkärin vastaanoton yhteyteen, jos vain se suinkin on mahdollista.

IBD-hoitajan vastaanotolla käsitellään hyvin laajasti sairauteen liittyviä asioita. Vastasairastanut tarvitsee tietysti enemmän tietoa sairaudestaan, sen etiologiasta (sairauden syyt) ja epidemiologiasta (sairauden esiintyvyys) sekä lääkehoidon tavoitteista ja lääkityksestään, kuin potilas, joka on kokeillut jo useita eri lääkevaihtoehtoja. Ohjauksen sisältöä ovat mm. ravitsemusasiat, leikkaushoito, endoskopiaseurannat, erilaiset kuvantamistutkimukset (röntgen ja uä-tutkimukset), rokotusasiat, hammashoito, lääkityksiin liittyvä infektioalttius ja yleensä terveyteen vaikuttavat elintavat. Keskustelemme mm. työssä/opinnoissa jaksamisesta, sosiaaliturva-asioista, perhesuunnittelusta, liikunnasta, harrastuksista, tupakoinnista, alkoholin käytöstä, asevelvollisuudesta, potilasyhdistyksestä, sopeutumisvalmennuskursseista ja matkailusta. Oikeastaan voimme keskustella kaikesta maan ja taivaan välillä, mikä vain liittyy jotenkin IBD-sairauteen.

IBD-hoitajan antaman ohjauksen tavoitteena on se, että potilas ja hänen omaisensa saavat IBD-sairaudesta riittävät tiedot, jotta pystyvät elämään ja toimimaan sairauden kanssa. Potilaan on tärkeää osata ottaa hoitavaan tahoon yhteyttä, jos oireet pahenevat. Se, että saa nopeasti apua oireiden hankaloituessa, on ensiarvoisen tärkeää, jotta vointi ei ehdi kovin huonoksi ja sairaalajaksoilta vältytään. Huolehdithan, että sinulla on hoitopaikkasi yhteystiedot ja mielellään IBD-hoitajan suora puhelinnumero, josta saat tarvittaessa nopeasti neuvoja ja apua.

Sairaanhoitajilla on holistinen eli kokonaisvaltainen lähestymistapa potilaiden sairauteen ja ongelmiin. Näemme potilaan fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Kaikki nämä osa-alueet sekä ympäristötekijät ovat sidoksissa toisiinsa. Potilaan kanssa toimitaan vuorovaikutuksessa ja hän voi luottaa siihen, että tulee kuulluksi. Sopeutuminen krooniseen sairauteen ja pitkäkestoiseen hoitoon ei käy käden käänteessä. Hoitoon sitoutuminen on hyvin tärkeää, jotta potilas saa hoidosta parhaan mahdollisen hyödyn. Hoitajan tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti potilaan hyvinvointiin ja saada potilas sitoutumaan pitkäjänteisesti lääkehoitoonsa. Tavoitteeseen pyritään räätälöimällä jokaiselle potilaalle yksilöllinen hoito sekä kohtaamalla jokainen potilas yksilönä, potilaan vointi ja vastaanottokyky huomioiden. Potilaan toivotaan nykyään ottavankin mahdollisimman aktiivinen ote hoitoonsa, sillä tulevaisuudessa kaikenlainen hoidon omaseuranta tulee varmasti merkittävästi lisääntymään terveydenhuollon niukkenevien resurssien ja kasvavien potilasmäärien vuoksi.

Sairaanhoitajat pyrkivät luomaan luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen potilaiden kanssa, jotta kaikista asioista uskaltaa kysyä ja keskustella. Hoitajilla on usein synnynnäisenä ja hankittuna (koulutuksen kautta opittuna) ominaisuutena taito asettua potilaan rinnalle ja kuunnella potilasta. Tätä kutsutaan myös empaattiseksi vuorovaikutukseksi. Potilas otetaan tosissaan, kukaan ei vähättele hänen kokemuksiaan tai ajatuksiaan. IBD-hoitaja pyrkii myös edistämään ja ajamaan asiaasi eteenpäin, jos tarvitaan moniammatillisempaakin apua. Teemme yhteistyötä lääkäreiden lisäksi myös ravitsemusterapeutin, sosiaalityöntekijän, psykologin/psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Tarvittaessa asioimme myös avannehoitajan ja kotihoidon kanssa. IBD-hoitajan kanssa voit luottamuksellisesti keskustella sairaudestasi, sillä kuulluksi tuleminen ja kokemus tuesta tutkitusti lisäävät hoitoon sitoutumistasi ja voimaantumistasi sairauden kanssa. Voimaantunut ihminen tunnistaa terveysongelmansa sekä voimavaransa ja pystyy selviytymään ongelmiensa kanssa. Potilaan voimaantumista edistävät mm. riittävä tiedon saanti sairaudesta ja lääkityksestä, yksilöllinen hoitosuunnitelma/ohjaus, turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri hoitoyksikössä sekä aktiivinen kuuntelu ja vuorovaikutuksellinen hoitosuhde.

Toivon luominen ja potilaan rohkaiseminen on tärkeä osa työtämme. Yritämme kannustaa kaikkia elämään mahdollisimman täyttä elämää sairaudesta huolimatta. IBD-sairaus ei saa hallita ketään, mutta sen kanssa on tultava toimeen mahdollisimman hyvin. Sairaus on vain yksi ominaisuus sinussa, kaikkien muiden ominaispiirteittesi joukossa. Suurin osa uusista IBD-potilaista on nuoria, elämänsä alussa olevia henkilöitä, joilla ehkä ammatin valinta, perheen perustaminen ja työelämään siirtyminen ovat vasta edessä. IBD-sairaus ei sulje mitään näistä pois. Kaikki on mahdollista, kunhan vain hoidat itseäsi hyvin ja aktiivisella otteella. Me IBD-hoitajat ymmärrämme arkielämän realiteetit ja osaamme antaa sinulle käytännönläheisiä ja konkreettisia neuvoja sairautesi suhteen. Me IBD-hoitajat olemme sinua varten, työskentelemme tukenasi hoitopolkusi varrella.